Freitag!

Immer Freitags, Flachwitzzeit. Flacher Freitag 🙂

 

Whopertal Kopie

Burger King, Fastfood, Flachwitz, Wuppertal, Hilbring, Cartoon